బ్లాక్ మిర్రర్: బ్యాండ్స్నాచ్ (నెట్ఫ్లిక్స్): "మేము తెలిసి ఉంటే, దానిని పూర్తి చేసి ఉండేది కాదు"

Black Mirror : Bandersnatch (నెట్ఫ్లిక్స్) : « Si on avait su, on ne l'aurait …

ఈ వ్యాసం మొదట కనిపించింది https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/