"లెస్ బ్రోన్జాస్ 4" లో మిచెల్ బ్లాంక్? - వీడియో

270ఈ చిత్రం తీసినట్లయితే మిచెల్ బ్లాంక్ "బ్రోన్జాస్ 4" యొక్క తారాగణంలో భాగం కాగలరా? నటుడు సమాధానం ...

https://www.rtl.fr/culture/cine-series/michel-blanc-dans-les-bronzes-4-7799601514

ఈ వీడియో మొదటిసారి కనిపించింది https://www.youtube.com/watch?v=d6Ui9XColSk

వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.