కీవాన్ రస్ రైజ్ ఇన్ నేషన్స్ | రాబ్లాక్స్ పెరుగుదల | [రోబ్లాక్స్ - వీడియో

208కీవన్ రస్ ఏర్పాటు

——————————————– రాబ్లాక్స్ రైజ్ —————————————————————–

ఈ వీడియో మొదటిసారి కనిపించింది https://www.youtube.com/watch?v=J7Yu6iZOtq0

వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.