నైజర్-మాలి: టువరెగ్ ముఖ్యులు మహమదౌ ఇస్సౌఫౌకు చెప్పిన విషయాలు - JeuneAfrique.com

145

నైజీరియా అధ్యక్షుడు మహమదౌ ఇస్సోఫౌ కిడాల్ నుండి ఒక ప్రతినిధి బృందాన్ని అందుకున్నారు, ఇందులో HCUA, 24 నవంబర్ 2019 సభ్యులు ఉన్నారు.

నైజీరియన్ అధ్యక్షుడు మహమదౌ ఇస్సౌఫౌ నవంబర్ 24, 2019 న కిడాల్ నుండి హెచ్‌సియుఎ సభ్యులతో సహా ఒక ప్రతినిధి బృందాన్ని అందుకున్నారు.

నవంబర్ 25 న నియామీలో, మహమదౌ ఇస్సౌఫౌ, అల్గాబాస్ ఎగ్ ఇంటల్లా, హై కౌన్సిల్ ఫర్ యూనిటీ ఫర్ అజావాద్ మరియు అజావాద్ ఉద్యమాల సమన్వయ ప్రతినిధి అల్మౌ ఎగ్ మొహమ్మద్ దాదాపుగా మాట్లాడారు కిడాల్ నగరం గురించి ఒక గంట.

ఆగస్టులో, నైజీరియా అధ్యక్షుడు ఈ మాలియన్ నగరం, శాంతి మరియు సయోధ్య కోసం ఒప్పందం యొక్క సంతకం చేసిన సాయుధ సమూహాల నియంత్రణలో ఉందని ప్రకటించారు. "ఉగ్రవాదుల అభయారణ్యం".

నియామీ తిరిగి CSA లో

ఈ వ్యాసం మొదట కనిపించింది YOUNG AFRICA

వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.