మన సోదరులు మరియు సోదరీమణులు మన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా రూపొందిస్తారు? - వీడియో

150సోదరులు మరియు సోదరీమణులు మనపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతారు… OEFPSE లో మనస్తత్వశాస్త్రం మరియు సోదరభావం!

https://www.rtl.fr/actu/conso/comment-nos-freres-et-soeurs-faconnent-ils-notre-personnalite-7799600422

ఈ వీడియో మొదటిసారి కనిపించింది https://www.youtube.com/watch?v=nZsxoQ9Csdg

వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.