నాతో రాబ్లాక్స్ ఆడండి! - వీడియో

241Alternate_phKawaii50

ఉపయోగించిన సంగీతం - ఇతర స్నేహితులు ~ స్టీవెన్ యూనివర్స్ (సారా స్టిటిల్స్)
అతను వేగాన్ని తగ్గించాడు.

ఈ వీడియో మొదటిసారి కనిపించింది https://www.youtube.com/watch?v=8jGETbf11bM

వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.