అసాధారణమైనది - ఫ్లోరెంట్ పాగ్నీ గాబ్రియేల్‌కు "అబ్స్ చేయండి" అని సలహా ఇచ్చినప్పుడు - వీడియో

0 27అసాధారణమైనది - ఫ్లోరెంట్ పాగ్నీ గాబ్రియేల్‌కు "సిట్-అప్స్ చేయమని" సలహా ఇచ్చినప్పుడు

ఒక వ్యాఖ్యను