మంటలతో నాశనమైన దుకాణంలో ఒక బైబిల్ యొక్క వీడియో చెక్కుచెదరకుండా ఉంది

0 139

మంటలతో నాశనమైన దుకాణంలో ఒక బైబిల్ యొక్క వీడియో చెక్కుచెదరకుండా ఉంది

 

అక్రలోని ఒడావ్నా మార్కెట్‌లోని కెంటె (ఘనాయన్ సాంప్రదాయ నడుము) దుకాణంలో పవిత్ర బైబిల్ యొక్క నకలు, మంటల నుండి చెక్కుచెదరకుండా బయటపడింది, ఇది దుకాణాలన్నింటినీ ప్రత్యక్ష సాక్షులందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

YEN.com లో మా సహోద్యోగులకు ఇచ్చిన సన్నివేశం యొక్క ప్రత్యక్ష సాక్షుల ఇంటర్వ్యూలో ఇది రుజువు చేయబడింది.

బెనిన్ యొక్క మంత్రగాళ్ళు పాస్టర్ మాకోసోను ఎలా అధిగమించారో ఇక్కడ ఉంది

పేరు విడుదల చేయని వ్యక్తి ప్రకారం, బైబిల్ ఒక టేబుల్ పక్కన కూర్చుంది.

అన్ని కెంటె బట్టలు మరియు టేబుల్‌తో సహా దుకాణంలోని ప్రతిదీ మంటలు కాలిపోయాయని సాక్షి పేర్కొంది, కాని వాటి పక్కన ఉన్న బైబిల్ కూడా మంటలను తాకలేదు.

బెనిన్ యొక్క మంత్రగాళ్ళు పాస్టర్ మాకోసోను ఎలా అధిగమించారో ఇక్కడ ఉంది

ఈ అన్వేషణ గురించి అతను ఏమి చెప్పాడని అడిగినప్పుడు, ఆ వ్యక్తి ఇలా అన్నాడు: “ఒడావ్నా మార్కెట్లో ఏమి జరిగిందో అది ఒక భారీ విపత్తు, కాని బైబిల్ మనుగడ సాగించగలిగింది, దేవుని వాక్య శక్తిని మరియు దానిని తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉందని రుజువు చేసింది. “

ఒక వ్యాఖ్యను