యూరోకాన్నెస్ డి బెల్ఫోర్ట్ - వీడియో వద్ద వేదికపై బెర్ట్రాండ్ కాంటాట్

0 631Http://www.bfmtv.com/ లోని అన్ని వార్తలు ఈ వారాంతంలో యూరోకియెన్స్ డి బెల్ఫోర్ట్ ప్రారంభమవుతాయి. ఈ శుక్రవారం సాయంత్రం నోయిర్ మాజీ నాయకుడు వినడానికి అవకాశం…

ఒక వ్యాఖ్యను